Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: b1: Tìm x: a)2x(5-3x)+2x(3x-5)-3(x-7)=3 b)3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)=24 c)3x(x+1)-2x(x+2)=-1-x b2:CMR:n(n+5)-(n-3)(n+2) chia hết cho 6

Toán Lớp 8: b1: Tìm x:
a)2x(5-3x)+2x(3x-5)-3(x-7)=3
b)3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)=24
c)3x(x+1)-2x(x+2)=-1-x
b2:CMR:n(n+5)-(n-3)(n+2) chia hết cho 6

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)2x(5-3x)+2x(3x-5)-3(x-7)=3
  2x(5-3x+3x-5)-3(x-7)=3
  2x.0-3(x-7)=3
  -3x+21=3
  -3x=-18
  x=6
  b)3(2x-1)-5(x-3)+6(3x-4)=24
  6x-3-5x+15+18x-24=24
  19x-12=24
  19x=36
  x=36/9
  d)3x(x+1)-2x(x+2)=-1-x
  3x^2+3x-2x^2-4x=-1-x
  3x^2+3x-2x^2-4x+x=-1
  x^2=-1
  do x^2>0 va mọi x ∈ R mà -1<0 nên ko tìm được x
  b2:
  Ta có:
  n(n+5)-(n-3)(n+2)
  =n^2+5n-n^2-2n+3n+6
  =6n+6=6(n+1)
  do 6chia hết cho 6 =>6(n+1) chia hết cho 6
  Vậy….

 2. a) 2.( 5 – 3x )+2.(3x – 5 )-3(x-7) = 3
  ⇒2x ( 5 – 3x + 3x – 5) – 3(x-7) = 3
  ⇒ 0 – 3(x – 7) = 3
  ⇒ -3 (x-7) = 3
  ⇒ x-7 = -1
  → x = 6.
  Vậy x bằng 6.
  b) 3( 2x-1 )-5( x-3 )+6( 3x-4 )=24
  ⇔6x – 3 – 5x + 15 + 18x – 24 = 24
  ⇔ 19x – 12 = 24 ⇔ 19x = 24+12 =36 ⇔ x = $\frac{36}{19}$ .
  Vậy x = $\frac{36}{19}$ .
  c) 3x( x+1 )-2x( x+2 )=-1-x
  ⇔ $3x^{2}$ + 3x – $2x^{2}$ – 4x = -1-x.
  ⇔ $x^{2}$ – x = -1 – x
  ⇔ $x^{2}$ – x + x = -1
  ⇔ $x^{2}$ = -1.
  ⇔ x ∉ ∅
  Bài 2 : 
   Ta có n(n + 5) -(n – 3).(n+2)
           = $n^{2}$ + 5n -($x^{2}$ + 2n -3n – 6) 
           = $n^{2}$  + 5n – $n^{2}$ -2n + 3n + 6
           = 6n + 6 chia hết cho 6. ( đpcm)
     Lưu ý : Chỉ cần trong đa thức có số chia hết cho số mình cần thì cả đa thức đó cũng chia hết cho                  số đó nha :>
  Chúc bạn học tốt~
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi