Toán Lớp 11: Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất của biến cố A: “Số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau” là?

Toán Lớp 11: Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất của biến cố A: “Số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau” là?

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất của biến cố A: “Số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau” là?”

 1. Giải đáp:
  $P =\dfrac56$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần tử không gian mẫu:
  $n(\Omega)= 36$
  $A$ là biến cố: “Số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau”
  $\Rightarrow \overline{A}$ là biến cố: “Số chấm xuất hiện trên hai mặt giống nhau”
  $\Rightarrow n(\overline{A})= 6$
  Xác suất số chấm xuất hiện trên hai mặt giống nhau:
  $P(\overline{A})= \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)}=\dfrac{6}{36}=\dfrac16$
  Xác suất số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau:
  $P(A)= 1- P(\overline{A}) = 1 -\dfrac16 =\dfrac56$

Viết một bình luận