Toán Lớp 8: a ) a^4 +a^2-2 b ) x^4+4x^2 -5 c)x^3-19x -30 d )x ^3 -7x-6 e )x^3 -5x^2 -14x đề : phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Toán Lớp 8: a ) a^4 +a^2-2
b ) x^4+4x^2 -5
c)x^3-19x -30
d )x ^3 -7x-6
e )x^3 -5x^2 -14x
đề : phân tích các đa thức sau thành nhân tử

TRẢ LỜI

 1. a)a^4+a^2-2
  =a^4+2a^2-a^2-2
  =(a^4+2a^2)-(a^2+2)
  =a^2(a^2+2)-(a^2+2)
  =(a^2+2)(a^2-1)
  b)x^4+4x^2-5
  =x^4+5x^2-x^2-5
  =(x^4+5x^2)-(x^2+5)
  =x^2(x^2+5)-(x^2+5)
  =(x^2+5)(x^2-1)
  c)x^3-19x-30
  =x^3-5x^2+5x^2-25x+6x-30
  =(x^3-5x^2)+(5x^2-25x)+(6x-30)
  =x^2(x-5)+5x(x-5)+6(x-5)
  =(x-5)(x^2+5x+6)
  =(x-5)(x^2+3x+2x+6)
  =(x-5)[(x^2+3x)+(2x+6)]
  =(x-5)[x(x+3)+2(x+3)]
  =(x-5)(x+3)(x+2)
  d)x^3-7x-6
  =x^3-7x+1-7
  =(x^3+1)-(7x+7)
  =(x+1)(x^2-x+1)-7(x+1)
  =(x+1)(x^2-x+1-7)
  =(x+1)(x^2-x-6)
  =(x+1)(x^2-3x+2x-6)
  =(x+1)[(x^2-3x)+(2x-6)]
  =(x+1)[x(x-3)+2(x-3)]
  =(x+1)(x+2)(x-3)
  e)x^3-5x^2-14x
  =x(x^2-5x-14)
  =x(x^2-7x+2x-14)
  =x[(x^2-7x)+(2x-14)]
  =x[x(x-7)+2(x-7)]
  =x(x-7)(x+2)

  Trả lời

Viết một bình luận