Toán Lớp 8: `a) x + 5x^2 =0` `b) 2(x + 5) – x^2 – 5x = 0`

Toán Lớp 8: a) x + 5x^2 =0
b) 2(x + 5) – x^2 – 5x = 0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: `a) x + 5x^2 =0` `b) 2(x + 5) – x^2 – 5x = 0`”

 1. Giải đáp:
   a) $\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1/5\end{array} \right.$
  b) $\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x+5x^2=0
  <=> x(1+5x)=0
  <=>  $\left[ \begin{array}{l}x=0\\1+5x=0\end{array} \right.$
  <=> $\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1/5\end{array} \right.$
  Vậy x=0 hoặc x=-1/5
  b) 2(x+5)-x^2-5x=0
  <=> 2(x+5)-x(x+5)=0
  <=> (2-x)(x+5)=0
  <=> $\left[ \begin{array}{l}2-x=0\\x+5=0\end{array} \right.$
  <=> $\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-5\end{array} \right.$
  Vậy x=2 hoặc x=-5

Viết một bình luận