Toán Lớp 11: giải pt sau cos bình 3x=3/4 tìm min max hàm số y=4/căn3 sinx+cosx

Toán Lớp 11: giải pt sau
cos bình 3x=3/4
tìm min max hàm số
y=4/căn3 sinx+cosx

0 bình luận về “Toán Lớp 11: giải pt sau cos bình 3x=3/4 tìm min max hàm số y=4/căn3 sinx+cosx”

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a){\cos ^2}3x = \dfrac{3}{4}\\
   \Leftrightarrow \cos 3x =  \pm \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos 3x = \cos \dfrac{\pi }{6}\\
  \cos 3x = \cos \dfrac{{5\pi }}{6}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  3x =  \pm \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\
  3x =  \pm \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  \pm \dfrac{\pi }{{18}} + \dfrac{{k2\pi }}{3}\\
  x =  \pm \dfrac{{5\pi }}{{18}} + \dfrac{{k2\pi }}{3}
  \end{array} \right.\\
  Vay\,x =  \pm \dfrac{\pi }{{18}} + \dfrac{{k2\pi }}{3};x =  \pm \dfrac{{5\pi }}{{18}} + \dfrac{{k2\pi }}{3}\\
  b)y = \dfrac{4}{{\sqrt {3\sin x + \cos x} }}\\
   = \dfrac{{\dfrac{4}{{\sqrt {10} }}}}{{\sqrt {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}\sin x + \dfrac{1}{{\sqrt {10} }}\cos x} }}\\
   = \dfrac{4}{{\sqrt {10} }}.\dfrac{1}{{\sqrt {\sin \left( {x + \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right)} \right)} }}\\
  Do:0 < \sqrt {\sin \left( {x + \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right)} \right)}  \le 1\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{{\sqrt {\sin \left( {x + \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right)} \right)} }} \ge 1\\
   \Leftrightarrow \dfrac{4}{{\sqrt {10} }}.\dfrac{1}{{\sqrt {\sin \left( {x + \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right)} \right)} }} \ge \dfrac{4}{{\sqrt {10} }}\\
   \Leftrightarrow y \ge \dfrac{{2\sqrt {10} }}{5}\\
   \Leftrightarrow \min y = \dfrac{{2\sqrt {10} }}{5}\,\\
  Khi:\sin \left( {x + \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right)} \right) = 1\\
   \Leftrightarrow \left( {x + \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right)} \right) = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{2} – \arcsin \left( {\dfrac{3}{{\sqrt {10} }}} \right) + k2\pi 
  \end{array}$

Viết một bình luận