Toán Lớp 11: giải pt sau cos bình 3x=3/4 tìm min max hàm số y=4/căn3 sinx+cosx

By Huyền Thư

Toán Lớp 11: giải pt sau
cos bình 3x=3/4
tìm min max hàm số
y=4/căn3 sinx+cosx
Viết một bình luận