Toán Lớp 8: a. | 2x – 6 | – x = 5x + 2 b. | 2x – 5 | = 5 c. | -2x | + x = 5x +3

Toán Lớp 8: a. | 2x – 6 | – x = 5x + 2
b. | 2x – 5 | = 5
c. | -2x | + x = 5x +3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  |2x-6|-x=5x+2
  ⇔|2x-6|=6x+2
  Nếu 2x-6≥0⇔2x≥6⇔x≥3
  Ta được phương trình:
  2x-6=6x+2
  ⇔2x-6x=2+6
  ⇔-4x=8
  ⇔x=-2(KTM)
  Nếu 2x-6<0⇔x<3
  Ta được phương trình:
  6-2x=6x+2
  ⇔-2x-6x=2-6
  ⇔-8x=-4
  ⇔x=1/2(TM)
  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=\{1/2\}
  b)
  |2x-5|=5
  TH 1:
  2x-5=5
  ⇔2x=10
  ⇔x=5
  TH 2:
  2x-5=-5
  ⇔2x=0
  ⇔x=0
  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=\{5;0\}
  c)
  |-2x|+x=5x+3
  ⇔|-2x|=4x+3
  Nếu -2x≥0⇔x≤0
  Ta được phương trình:
  -2x=4x+3
  ⇔-2x-4x=3
  ⇔-6x=3
  ⇔x=-1/2(TM)
  Nếu -2x<0⇔x>0
  Ta được phương trình:
  2x=4x+3
  ⇔2x-4x=3
  ⇔-2x=3
  ⇔x=-3/2(KTM)
  Vậy tập nghiệm của phương trình là: S=\{-1/2\}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) |2x – 6| – x = 5x + 2
  |2x – 6| = 6x + 2
  $\begin{cases} 6x + 2 ≥ 0\\\left[ \begin{array}{l}2x – 6 = 6x + 2\\2x – 6 = -6x – 2\end{array} \right. \end{cases}$
  $\begin{cases} x ≥ \dfrac{-1}{3}\\\left[ \begin{array}{l}4x = -4\\8x = 0\end{array} \right. \end{cases}$
  $\begin{cases} x ≥ \dfrac{-1}{3}\\\left[ \begin{array}{l}x = -1 ( L )\\x = 0 ( TM )\end{array} \right. \end{cases}$
  b) |2x-5| = 5
  2x – 5 = ± 5
  \(\left[ \begin{array}{l}2x=0\\2x=-10\end{array} \right.\) 
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-5\end{array} \right.\) 
  c) |-2x| + x = 5x + 3
  |-2x| = 4x + 3
  4x + 3 ≥ 0
  x ≥ \frac{-3}{4}       
  -2x = 4x + 3
  -6x = 3
  x = \frac{-1}{2} ( TM )
  -2x = -4x – 3
  2x = -3
  x = \frac{-3}{2} ( L )

  Trả lời

Viết một bình luận