Toán Lớp 8: a) (x-2)^3+6(x+1)^2-x^3+12=0 b) (x-3)(x^2+3x+9)-x(x-4)(x+4)=31 c) (4x^2+4x+1)(2x-1)-4x(2x^2-3)=23

By Chi Mai

Toán Lớp 8: a) (x-2)^3+6(x+1)^2-x^3+12=0
b) (x-3)(x^2+3x+9)-x(x-4)(x+4)=31
c) (4x^2+4x+1)(2x-1)-4x(2x^2-3)=23

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a) (x-2)^3+6(x+1)^2-x^3+12=0 b) (x-3)(x^2+3x+9)-x(x-4)(x+4)=31 c) (4x^2+4x+1)(2x-1)-4x(2x^2-3)=23”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, $(x+2)^{3}$ + $6(x+1)^{2}$ – $x^{3}$ + 12 = 0
  => $x^{3}$ – $3x^{2}$ + ${12x}$ – ${8}$ + $6x^{2}$ – ${12x}$ + ${6}$ – $x^{3}$ + ${12}$ = 0  
  => 10 = 0
  => PT vô nghiệm
  b, (x-3)(x²-3x+9) – x(x-4)(x+4) = 31
  => x³ – 27 – x(x²-16) = 31
  => x³ – 27 – x³ +16x = 31
  => 16x = 58
  => x = $\frac{58}{16}$ 
  c, (4x²+4x+1)(2x-1) – 4x(2x²-3) = 23       
  *nếu cậu sửa lại đề bài bị sai ở chỗ (4x²+4x+1) sửa thành (4x²+2x+1) thì nó sẽ ra cách làm sau*
  => 8x³ – 1 – 8x³ + 12x = 23
  => x = 2
  _______HỌC TỐT NHA CẬU______
     @nhok hydro
     #hoidap247

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)x=-5/12
  b)x=29/8
  c)x∈{-4;3/2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(x-2)^3+6(x+1)^2-x^3+12=0
  ⇔x^3-6x^2+12x-8+6(x^2+2x+1)-x^3+12=0
  ⇔x^3-6x^2+12x-8+6x^2+12x+6-x^3+12=0
  ⇔(x^3-x^3)+(-6x^2+6x^2)+(12x+12x)+(-8+6+12)=0
  ⇔24x+10=0
  ⇔24x=-10
  ⇔x=-10/24
  ⇔x=-5/12
  Vậy x=-5/12
  b)(x-3)(x^2+3x+9)-x(x-4)(x+4)=31
  ⇔x³-3³-x(x²-4²)=31
  ⇔x³-27-x(x²-16)=31
  ⇔x³-27-x³+16x=31
  ⇔(x³-x³)+16x-27=31
  ⇔16x-27=31
  ⇔16x=31+27
  ⇔16x=58
  ⇔x=58/16
  ⇔x=29/8
  Vậy x=29/8
  c)(4x^2+4x+1)(2x-1)-4x(2x^2-3)=23
  ⇔8x^3-4x^2+8x^2-4x+2x-1-8x^3+12x-23=0
  ⇔(8x^3-8x^3)+(-4x^2+8x^2)+(-4x+2x+12x)-(1+23)=0
  ⇔4x^2+10x-24=0
  ⇔2(2x^2+5x-12)=0
  ⇔2x^2+5x-12=0
  ⇔2x^2+8x-3x-12=0
  ⇔2x(x+4)-3(x+4)=0
  ⇔(x+4)(2x-3)=0
  (1)x+4=0⇔x=-4
  (2)2x-3=0⇔x=3/2
  Vậy x∈{-4;3/2}

  Trả lời

Viết một bình luận