Toán Lớp 8: |x-7|+3=2X .

Toán Lớp 8: |x-7|+3=2X .

TRẢ LỜI

 1. $|x-7|+3=2x$
  ⇔ $|x-7| = 2x – 3$
  ⇔$\left \{ {{x-7=2x-3(đk: x-7≥0)} \atop {7-x=2x-3(đk:x-7<0)}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{x-2x=-3+7(đk:x≥7)} \atop {-x-2x=-3-7(đk:x<7)}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{-x=4(đk:x≥7)} \atop {-3x=-10(đk:x<7)}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{x=-4(loại)} \atop {x=\frac{10}{3}(tm)}} \right.$ 
  Vậy $S=$ $\frac{10}{3}$ 
  $chucbanhoktot$
  $xinhaynhat$
  $Sói$

  Trả lời
 2. TH1: Nếu x-7 > 0 thì |x-7| = x-7
  => x-7 + 3 = 2x
  <=> x – 2x = -3 + 7
  <=> -x = 4
  <=> x = -4
  TH2: Nếu x-7 < 0 thì |x-7| = -x-7
  => -x – 7 + 3 = 2x 
  <=> -x – 2x = -3 + 7
  <=> -3x = 4
  <=> x = -4/3
  Vậy x ⊂ { -4 , -4/3 }
  Xin 5 sao + tim và ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận