Toán Lớp 8: Tìm x biết (x^2-x)(x^2-x-2)=24

Toán Lớp 8: Tìm x biết (x^2-x)(x^2-x-2)=24

TRẢ LỜI

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  (x^2-x)(x^2-x-2)=24
  Đặt x^2-x=a pt trở thành
  a(a-2)=24
  ⇔a^2-2a-24=0
  ⇔a^2-6a+4a-24=0
  ⇔a(a-6)+4(a-6)=0
  ⇔(a+4)(a-6)=0
  Nếu a+4=0
  ⇔x^2-x+4=0
  ⇔x^2-2.x. 1/2 + 1/4 + 15/4=0
  ⇔(x-1/2)^2=-15/4 
  Có (x-1/2)^2 \ge 0 \forall x \in RR mà -15/4<0 (mâu thuẫn)
  Vậy a-6=0
  ⇔x^2-x-6=0
  ⇔x^2-3x+2x-6=0
  ⇔x(x-3)+2(x-3)=0
  ⇔(x+2)(x-3)=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy x \in {-2;3}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  (x^2-x).(x^2-x-2)=24
  Đặt x^2 – x = t
  -> PT có dạng:
  t.(t – 2) = 24
  ↔ t^2 –  2t – 24 = 0
  ↔ t^2 – 6t + 4t – 24 = 0
  ↔ t.(t – 6) + 4.(t – 6) = 0
  ↔ (t – 6).(t + 4) = 0
  ↔ (x^2 – x – 6).(x^2 – x + 4) = 0
  ↔ x^2 – x – 6 = 0
  do: x^2 – x + 4
  = x^2 – 2.x. 1/2 + 1/4 + 15/4
  = (x – 1/2)^2 + 15/4 > 0
  ↔ x^2 – 3x + 2x – 6 = 0
  ↔ x.(x – 3) + 2.(x – 3) = 0
  ↔ (x – 3).(x + 2) = 0
  ↔ $\left[\begin{matrix} x- 3 = 0\\ x+ 2 = 0\end{matrix}\right.$
  ↔ $\left[\begin{matrix} x = 3\\ x = -2\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ {3; -2}
  #dariana

  Trả lời

Viết một bình luận