Toán Lớp 5: nhà em nấu ăn cứ 3 tháng thì hết bình gas loại 13kg . hỏi nhà em nấu ăn trong một năm thì hết bao nhiêu tiền gas biết rằng 1kg gas giá

Toán Lớp 5: nhà em nấu ăn cứ 3 tháng thì hết bình gas loại 13kg . hỏi nhà em nấu ăn trong một năm thì hết bao nhiêu tiền gas biết rằng 1kg gas giá 13000 đồng ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\text{Số kg gas dùng trong 1 tháng :}$
  $\text{13 ÷ 3 = 4,3333 kg}$
  $\text{Mà 1 năm = 12 tháng}$
  $\text{Số kg gas dùng trong 12 tháng :}$
  $\text{12 × 4,3333 = 52 kg}$
  $\text{Mà 1kg = 13000 đồng}$
  $\text{Số tiền gas dùng trong 12 tháng nấu ăn :}$
  $\text{13000 × 52 = 676000 đồng}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận