Toán Lớp 8: 3) Tính nhanh (sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để tính) a) 38.42 b)112^2-24.112+12^2 c)298^2 -297^2 d)49^2+102.49+51^2 Mn giúp mik vs

Toán Lớp 8: 3) Tính nhanh (sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để tính)
a) 38.42
b)112^2-24.112+12^2
c)298^2 -297^2
d)49^2+102.49+51^2
Mn giúp mik vs

TRẢ LỜI

 1. a) 38 .42
  = (40-2) . (40+2)
  = 40^2 – 2^2
  = 1600 – 4
  = 1596
  b) 112^2 – 24 . 112 + 12^2
  = 112^2 – 2 . 112 . 12 + 12^2
  = (112 – 12)^2
  = 100^2
  = 100 00
  c) 298^2 – 297^2
  = (298 – 297) . (298 + 297)
  = 1 . 595
  = 595
  d) 49^2 + 102 . 49 + 51^2
  = 49^2 + 2 . 49 . 51 + 51^2
  = (49+51)^2
  = 100^2
  = 100 00

  Trả lời

Viết một bình luận