Toán Lớp 6: 2^12.13+2^12.65 3^10.11+3^10.5 ———————— + ———————— 2^10.104 3^9.2^4 Hơi khó nhìn=( đang cần gấp mng giúp e nh

Toán Lớp 6: 2^12.13+2^12.65 3^10.11+3^10.5
———————— + ————————
2^10.104 3^9.2^4
Hơi khó nhìn=( đang cần gấp mng giúp e nhá

TRẢ LỜI

Viết một bình luận