Toán Lớp 6: tìm giá trị lớn nhất của E= 2/3 + 21/(x+3y)^2+5|x+5|+14

Toán Lớp 6: tìm giá trị lớn nhất của E= 2/3 + 21/(x+3y)^2+5|x+5|+14

TRẢ LỜI

Viết một bình luận