Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: x(x+3)−4x−12=0 (x-3)(x+7) $-$ (x+5)(x-1)

Toán Lớp 8: x(x+3)−4x−12=0
(x-3)(x+7) $-$ (x+5)(x-1)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x(x+3)−4x−12=0
  Đặt nhân tử chung là 4 ra, lưu ý là phải đổi dấu khi trước là dấu trừ.
  <=> x(x+3) – 4( x +3) = 0
  Nhóm lại.
  <=> ( x -4)( x +3) = 0
  Vì đây là 2 tích nhân với nhau bằng 0 nên đưa cả 2 bằng 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-4 = 0\\x+3 = 0\end{array} \right.\) 
  Tính kết quả như bình thường.
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Cuối cùng là kết luận.
  Vậy S={ -3 ; 4}
  $\\$
  (x-3)(x+7) – (x+5)(x-1)
  Nhân từng hạng tử với nhau.
  = ( x. x) + (x.7) – (3.x) – (3.7) – [ (x.x) – (x.1) + (5.x) – (5.1)]
  = x^2 + 7x – 3x – 21 – ( x^2 – x + 5x -5)
  Vì trước ngoặc là dấu trừ nên ta đổi dấu trong ngoặc.
  = x^2 + 7x – 3x – 21 – x^2 + x – 5x + 5
  Nhóm lại các nhân tử cùng bậc với nhau.
  = ( x^2 – x^2) + ( 7x – 3x+ x – 5x) – ( 21 -5)
  = 0 + 0 – 16
  = -16

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x(x+3)-4x-12=0
  <=>x(x+3)-4(x+3)=0
  <=>(x+3)(x-4)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=4\end{array} \right.\) 
  (x-3)(x+7)-(x+5)(x-1)
  =x^{2}-3x+7x-21-(x^{2}+5x-x-5)
  =x^{2}+4x-21-(x^{2}+4x-5)
  =x^{2}-x^{2}+4x-4x-21+5
  =-16
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )