Toán Lớp 8: 2 rút gọn a) (x+2)^2+2(x+1)=12 b) (x+2)^2-(x-2) (x+1)=3

Toán Lớp 8: 2 rút gọn
a) (x+2)^2+2(x+1)=12
b) (x+2)^2-(x-2) (x+1)=3

TRẢ LỜI

 1. a) (x+2)^2+2(x+1)=12
  ⇔ x^2+4x+4+2x+2=12
  ⇔ x^2+4x +2x=12-2-4
  ⇔ x^2+6x-6=0
  ⇔ x^2+6x+9-9-6=0
  ⇔ (x+3)^2-15=0
  ⇔ (x+3)^2=15
  ⇔x+3=± \sqrt15
  ⇔x=-3±\sqrt15 
  Vậy S={-3+\sqrt15 ;-3-\sqrt15 }
  b) (x+2)^2-(x-2) (x+1)=3
  ⇔x^2+4x+4-(x^2+x-2x-2)-3=0
  ⇔x^2+4x+4-x^2-x+2x+2-3=0
  ⇔ 5x=-3
  ⇔x=\frac{-3}{5}
  Vậy S={$\dfrac{-3}{5}$}

  Trả lời

Viết một bình luận