Toán Lớp 5: Bài 3: Một người bán hàng, buổi sáng bán 16kg dưa hấu được 192 000 đồng. Buổi chiều người đó bán 20kg dưa hấu cũng được 192 000 đồng. H

Toán Lớp 5: Bài 3: Một người bán hàng, buổi sáng bán 16kg dưa hấu được 192 000 đồng. Buổi chiều người đó bán 20kg dưa hấu cũng được 192 000 đồng. Hỏi so với buổi sáng thì buổi chiều giá bán mỗi ki-lô-gam dưa tăng hay giảm; tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   1 kg buổi sáng giá
  192000:16=12000 ( đồng )
   1 kg buổi chiều giá
  192000:20=9600 (đồng)
  tỉ số phần trăm giữa buổi sáng và buổi chiều
  12000:9600=125% 
  tăng số phần trăm là
  125%-100%=25%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:20%
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                 giải
     Buổi sáng  bán 16kg dưa hấu được số tiền là :
              192000: 16= 12000(đồng)
     Buổi chiều bán 20kg dưa hấu được số tiền là:
              192000: 20= 9600 (đồng)
     So với buổi sáng thì buổi chiều giá bán giảm đi số tiền :
              12000-9600=2400(đồng )
     Vậy so với buổi sáng thì buổi chiều giá bán giảm đi số phần trăm là:
              2400: 12000=0,2=20%

  Trả lời

Viết một bình luận