Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: x^2-6x+9 1/2 a^2+2ab^2+4b^4 25+10x+x^2 1/9-2/3y^4+y^8 a^6-b^3 x^2-10x+25 x^2+4xy+4y^2 (3x+2)^2-4 4x^2-25y^2 4x^2-49

Toán Lớp 8: x^2-6x+9
1/2 a^2+2ab^2+4b^4
25+10x+x^2
1/9-2/3y^4+y^8
a^6-b^3
x^2-10x+25
x^2+4xy+4y^2
(3x+2)^2-4
4x^2-25y^2
4x^2-49

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x² – 6x + 9 = (x – 3)²         (HĐT số 2)
  \frac{1}{4}a² + 2ab² + 4b^{4} = (\frac{1}{2}a + 2b²)²    (HĐT số 1)
  25 + 10x + x² = ( 5 + x)²    (HĐT số 1)
  \frac{1}{9} – \frac{2}{3}y^{4} + y^{8} = (\frac{1}{3} – y^{4})²  (HĐT số 2)
  a^{6} – b^{3} = (a²)³ – b³ = (a² – b)(a^{4} + a²b + b²)  (HĐT số 4)
  x² – 10x + 25 = (x – 5)²   (HĐT số 2)
  x² + 4xy + 4y² = (x + 2y)²        (HĐT số 1)
  (3x + 2)² – 4 = (3x + 2)² – 2² = (3x + 2 – 2)(3x + 2 + 2) = 3x(3x + 4)  (HĐT số 3)
  4x² – 25y² = (2x)² – (5y)² = (2x – 5y)(2x + 5y)   (HĐT số 3)
  4x² – 49 = (2x)² – 7² = (2x + 7)(2x – 7)   (HĐT số 3)

 2. Hướng dẫn trả lời:
  a) x^2 – 6x + 9
  = x^2 – 2cdotxcdot3 + 3^2
  = (x – 3)^2
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT (A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2
  b) Sai đề nên mình sửa lại đề nha:
  1/4a^2 + 2ab^2 + 4b^4
  = (1/2a)^2 + 2cdot1/2acdot2b^2 + (2b^2)^2
  = (1/2a + 2b^2)^2
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2
  c) 25 + 10x + x^2
  = 5^2 + 2cdot5cdotx + x^2
  = (5 + x)^2
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2
  d) 1/9 – 2/3y^4 + y^8
  = (1/3)^2 – 2cdot1/3cdoty^4 + (y^4)^2
  = (1/3 – y^4)^2
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT (A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2
  e) a^6 – b^3
  = (a^2)^3 – b^3
  = (a^2 – b)cdot[(a^2)^2 + a^2cdotb + b^2]
  = (a^2 – b)cdot(a^4 + a^2b + b^2)
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^3 – B^3 = (A – B)cdot(A^2 + AB + B^2)
  f) x^2 – 10x + 25
  = x^2 – 2cdotxcdot5 + 5^2
  = (x – 5)^2
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT (A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2
  g) x^2 + 4xy + 4y^2
  = x^2 + 2cdotxcdot2y + (2y)^2
  = (x + 2y)^2
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2
  h) (3x + 2)^2 – 4
  = (3x + 2)^2 – 2^2
  = [(3x + 2) + 2]cdot[(3x + 2) – 2]
  = (3x + 2 + 2)cdot(3x + 2 – 2)
  = 3xcdot(3x + 4)
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^2 – B^2 = (A + B)cdot(A – B)
  i) 4x^2 – 25y^2
  = (2x)^2 – (5y)^2
  = (2x + 5y)cdot(2x – 5y)
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^2 – B^2 = (A + B)cdot(A – B)
  k) 4x^2 – 49
  = (2x)^2 – 7^2
  = (2x + 7)cdot(2x – 7)
  Giải thích:
  Áp dụng HĐT A^2 – B^2 = (A + B)cdot(A – B)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )