Toán Lớp 8: 2/X-3+X-5/x-1=1 giải bất phương trình

Toán Lớp 8: 2/X-3+X-5/x-1=1
giải bất phương trình

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   x=5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  DK:x \ne \left\{ {1;3} \right\}\\
  \dfrac{2}{{x – 3}} + \dfrac{{x – 5}}{{x – 1}} = 1\\
   \to \dfrac{{2\left( {x – 1} \right) + \left( {x – 3} \right)\left( {x – 5} \right) – \left( {x – 3} \right)\left( {x – 1} \right)}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x – 3} \right)}} = 0\\
   \to 2x – 2 + {x^2} – 8x + 15 – {x^2} + 4x – 3 = 0\\
   \to  – 2x + 10 = 0\\
   \to x = 5
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận