Toán Lớp 6: 2022^8 ÷ 2022^3 -6.6.6.3.2.2(-3) viết dưới dạng lũy thừa

Toán Lớp 6: 2022^8 ÷ 2022^3
-6.6.6.3.2.2(-3)
viết dưới dạng lũy thừa

TRẢ LỜI

Viết một bình luận