Toán Lớp 8: 1 số có 4 chữ số giống nhau chia cho một số có 3 chữ số giống nhau thì được thương là 16 và dư r. Nếu số bị chia và số chia bớt đi một

Toán Lớp 8: 1 số có 4 chữ số giống nhau chia cho một số có 3 chữ số giống nhau thì được thương là 16 và dư r. Nếu số bị chia và số chia bớt đi một chữ số thì thương không đổi và số dư giảm bớt 200.tìm các số đó

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số có 4 chữ số đó là aaaa
  số có 3 chứ số là bbb 
  ta có
  aaaa = bbb x 16 + r  = bx 111 x 16 +r  = bx  1776 + r(1)
  aaa =  bb x 16 + ( r-200) = b x 11 x 16 + (r-200) = b x 176 + ( r – 200 ) (2)
  vì đây là phép chia dư nên 200 < r < bbbb
  lấy (1) – (2) ta được
  aaaa – aaa =  bx  1776 + r –  b x 176 + ( r – 200 ) 
  1000a        = 1600b + r – ( r- 200 )
  1000a        = 1600b + 200
  <-> 5a = 8b + 1 ( chia cả 2 vế cho 200 )
  -> 5a và 8b là 2 STN liên tiếp mà 25 và 24 là 2 STN  liên tiếp
  -> a = 5 và b = 3
  vậy 2 số cần tìm là 5555 và 333

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số có $4$ chữ số giống nhau đó là: $aaaa$
  Số có $3$ chữ số giống nhau là $bbb$
  Theo đề bài ta có:
  $\left \{ {{16.bbb+r=aaaa} \atop {16.bb+r-200=aaa}} \right.$
  $⇒ aaaa-aaa=16.(bbb-bb)+r-r+200$
  $⇔ 1000a=1600b+200$
  $⇔ 5a=8b+1$
  $⇔ 5a-1=8b$
  Thấy $5a$ chỉ có tận cùng là $0$ hoặc $5$
  ⇒ $5a-1$ có tận cùng là $9$ hoặc $4$
  Mà $8b$ là số chẵn nên không có tận cùng là $9$
  ⇒ $8b$ có tận cùng là $3 (b<10)$
  $⇒ b=3 ⇔ a=5$
  Vậy $2$ số phải tìm là $5555$ và $333$

  Trả lời

Viết một bình luận