Toán Lớp 8: 1. Rút gọn biểu thức x.(2x^2-3)-x^2.(5x+1+2)

Toán Lớp 8: 1. Rút gọn biểu thức
x.(2x^2-3)-x^2.(5x+1+2)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận