Toán Lớp 5: cho một số có hai chữ số nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái thì ta được 1 số gấp 5 lần số đã cho.tìm số đó

Toán Lớp 5: cho một số có hai chữ số nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái thì ta được 1 số gấp 5 lần số đã cho.tìm số đó

TRẢ LỜI

 1. Gọi số cần tìm là \overline{ab}, ta có:
  Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái thì ta được số mới là \overline{1ab}
  Theo đề bài, ta có:
  \overline{ab} xx 5 = \overline{1ab} 
  => \overline{ab} xx 5 = 100 + \overline{ab}
  => \overline{ab} xx 5 – \overline{ab} = 100
  => \overline{ab} xx 4 = 100
  => \overline{ab} = 100 : 4
  => \overline{ab} = 25
  Vậy số cần tìm là 25

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  25
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi viết thêm 1 số vào bên trái số có hai chữ số, ta được số mới lớn hơn số cũ 100 đơn vị
  Số mới gấp 5 lần số cũ. Nếu số cũ chiếm 1 phần thì số mới chiếm 5 phần như thế
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  $5 – 1 = 4$ (phần)
  Số cũ là:
  $100\ :\ 4 \times 1 = 25$
         Đáp số: $25$

  Trả lời

Viết một bình luận