Toán Lớp 8: `(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)+(x-3)(x-6)(x+8)+(x+18)(x+19)+(x-3)^3-(x-9)^3` Rút gọn nào =))

Toán Lớp 8: (x-1)(x-3)(x-4)(x-5)+(x-3)(x-6)(x+8)+(x+18)(x+19)+(x-3)^3-(x-9)^3
Rút gọn nào =))

TRẢ LỜI

 1. $\text{Giải đáp:}$
   (x-1)(x-3)(x-4)(x-5)+(x-3)(x-6)(x+8)+(x+18)(x+19)+(x-3)³-(x-9)³
  =(x²-4x+3)(x²-9x+20)+(x²-9x+18)(x+8)+x²+37x+342+(x-3-x+9)[(x-3)²+(x-3)(x-9)+(x-9)²]
  =x⁴-9x³+20x²-4x³+36x²-80x+3x²-27x+60+x³+8x²-9x²-72x+18x+144+x²+37x+342+6.(3x²-36x+117)
  =x⁴-9x³+20x²-4x³+36x²-80x+3x²-27x+60+x³+8x²-9x²-72x+18x+144+x²+37x+342+18x²-216x+702
  =x⁴+(-9x³-4x³+x³)+(20x²+36x²+3x²+8x²-9x²+x²+18x²)+(-80x-27x-72x+18x+37x-216x)+(60+144+342+702)
  =x⁴-12x³+77x²-340x+1248
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-1)(x-3)(x-4)(x-5)+(x-3)(x-6)(x+8)+(x+18)(x+19)+(x-3)³-(x-9)³
  =(x²-4x+3)(x²-9x+20)+(x²-9x+18)(x+8)+x²+37x+342+(x-3-x+9)[(x-3)²+(x-3)(x-9)+(x-9)²]
  =x⁴-9x³+20x²-4x³+36x²-80x+3x²-27x+60+x³+8x²-9x²-72x+18x+144+x²+37x+342+6.(3x²-36x+117) =x⁴-9x³+20x²-4x³+36x²-80x+3x²-27x+60+x³+8x²-9x²-72x+18x+144+x²+37x+342+18x²-216x+702
  =x⁴+(-9x³-4x³+x³)+(20x²+36x²+3x²+8x²-9x²+x²+18x²)+(-80x-27x-72x+18x+37x-216x)+(60+144+342+702)
  =x⁴-12x³+77x²-340x+1248

  Trả lời

Viết một bình luận