Toán Lớp 8: X+1/2x+6+2x+3/x’2+3x phân thức đại số cộng trừ nhân chia phân thức

Toán Lớp 8: X+1/2x+6+2x+3/x’2+3x phân thức đại số cộng trừ nhân chia phân thức

0 bình luận về “Toán Lớp 8: X+1/2x+6+2x+3/x’2+3x phân thức đại số cộng trừ nhân chia phân thức”

 1. $\text{$\dfrac{x+1}{2x+6}$+$\dfrac{2x+3}{x²+3x}$}$
  $\text{=$\dfrac{x+1}{2(x+3)}$+$\dfrac{2x+3}{x(x+3)}$}$
  $\text{=$\dfrac{x²+x}{2x(x+3)}$+$\dfrac{4x+6}{2x(x+3)}$}$
  $\text{=$\dfrac{x²+5x+6}{2x(x+3)}$}$
  $\text{=$\dfrac{(x+2)(x+3)}{2x(x+3)}$}$
  $\text{=$\dfrac{x+2}{2x}$}$

 2. (x+1)/(2x+6)+(2x+3)/(x^2+3x)(x ne0;xne-3)
  =(x+1)/(2(x+3))+(2x+3)/(x(x+3))
  =(x(x+1)+2(2x+3))/(2x(x+3))
  =(x^2+5x+6)/(2x(x+3))
  =((x+2)(x+3))/(2x(x+3))
  =(x+2)/(2x)
   

Viết một bình luận