Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: 1 1 7 P===– + ======

Toán Lớp 8: 1 1 7
P=——– + —————————- trong đó x khác -2;x khác – ——
X+2 (x+2)(4x+7) 4
1. Rút gọn P
2. Tính giá trị của P khi x thỏa mãn điều kiện x mũ 2 – 4 = 0

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  P=1/[x+2] +1/[(x+2)(4x+7)](Đk:x \ne -2; -7/4 )
  =[4x+7]/[(x+2)(4x+7)]+1/[(x+2)(4x+7)]
  =[4x+7+1]/[(x+2)(4x+7)]

  =[4x+8]/[(x+2)(4x+7)]

  =[4(x+2)]/[(x+2)(4x+7)]

  =4/[4x+7]

  2, x^2 -4=0
  =>(x-2)(x+2)=0
  Th1:
  x-2=0
  =>x=2
  TH2:
  x+2=0
  =>x=-2(l)
  Thay x=2 vào P ta được :
  4/[4.2+7]
  =4/[8+7]
  =4/15
  Vậy P= 4/15 <=>x=2
  (Bài tham khảo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh