Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Ánh, Chung, Minh và Sang mỗi người đều có cây thông Noel của riêng mình. Mỗi cây thông Noel có một số cây kẹo khác nhau (13, 15, 17 và

Toán Lớp 4: Ánh, Chung, Minh và Sang mỗi người đều có cây thông Noel của riêng mình.
Mỗi cây thông Noel có một số cây kẹo khác nhau (13, 15, 17 và 18) và một số đồ trang trí khác nhau (23, 32, 39 và 40).
Tính xem có bao nhiêu cây kẹo và đồ trang trí trên cây thông Noel của mỗi người.
1. Cây thông Noel với ba mươi hai món đồ trang trí không phải là cây với mười lăm cây kẹo.
2. Không có nhiều hơn ba mươi chín đồ trang trí trên cây thông Noel của Ánh.
3. Cây thông Noel của Chung có số lượng đồ trang trí ít nhất.
4. Cây thông Noel của Sang có số đồ trang trí nhiều hơn số cây kẹo là hai mươi hai.
5. Có không quá ba mươi chín đồ trang trí trên cây thông Noel của Minh.
6. Cây thông Noel của Chung có số cây kẹo ít nhất.
7. Cây thông Noel của Minh có số đồ trang trí nhiều hơn số cây kẹo là mười lăm.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cây thông của Ánh có:15 cây kẹo và 39 đồ trang trí
  Cây thông của Chung có: 13 cây kẹo và 23 đồ trang trí
  Cây thông của Minh có: 17 cây kẹo và 32 đồ trang trí
  Cây thông của Sang có:18 cây kẹo và 40 đồ trang trí
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cây thông noel ???? của Ánh có : 15 số kẹo và 39 số đồ trang trí
  Cây thông noel ???? của Chung có :13 số kẹo và 23 số đồ trang trí
  Cây thông noel ???? của Minh có : 17 số kẹo và 32 số đồ trang trí
  Cây thông noel ???? của Sang có : 18 số kẹo và 40 số đồ trang trí

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai