Toán Lớp 8: x+1/x +1=3x-1/x+1+1/x(x+1) nhanh và chi tiết giúp mình nha

Toán Lớp 8: x+1/x +1=3x-1/x+1+1/x(x+1)
nhanh và chi tiết giúp mình nha

TRẢ LỜI

 1. Lời giải.
  \text{ĐKXĐ}:x\ne0,x\ne-1.
  {x+1}/x +1={3x-1}/{x+1}+1/{x(x+1)}
  <=>{(x+1).(x+1)}/{(x+1).x}+{(x+1).x}/{(x+1).x}={(3x-1)x}/{(x+1)x}+1/{x(x+1)}
  =>(x+1)^2+x(x+1)=(3x-1)x+1
  <=>x^2+2x+1+x^2+x=3x^2-x+1
  <=>2x^2+3x+1-3x^2+x-1=0
  <=>-x^2+4x=0
  <=>x^2-4x=0
  <=>x(x-4)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0(ktm)\\x=4(tm)\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình: S={4}.

  Trả lời

Viết một bình luận