Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rùi tính 7715: 308 Làm rõ ra nha Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất A) 2009×867+2009×133 B) 2008×867+2009×133 Bi

Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rùi tính
7715: 308
Làm rõ ra nha
Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
A) 2009×867+2009×133
B) 2008×867+2009×133
Biết làm hôm chỉ tui với

TRẢ LỜI

 1. Bài 1
  7715 : 308 = 25 (dư 15)
  7715 | 308
  1555 | 25
       15 |
  Bài 2
  A) 2009 × 867 + 2009 × 133
  = 2009 × (867 + 133)
  = 2009 × 1000
  = 2 009 000
  B) 2008 × 867 + 2009 × 133
  = 2008 × 867 + 2008 × 133 + 133
  = 2008 × (867 + 133) + 133
  = 2008 × 1000 + 133
  = 2 008 000 + 133
  = 2 008 133
   

  Trả lời

Viết một bình luận