Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Trong đợt ủng hộ người bị cách ly do dịch bệnh covid -19 , huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh . Biết rằng khối

Toán Lớp 7: Trong đợt ủng hộ người bị cách ly do dịch bệnh covid -19 , huyện A đã huy động được 2400 kg bao gồm cả gạo và rau xanh . Biết rằng khối lượng gạo và rau xanh lần lượt tỉ lệ với 6 và 2. Hỏi huyện A đã huy động được bao nhiêu kg gạo và bao nhiêu kg rau xanh

Comments ( 2 )

 1. Gọi số gạo và số rau xanh huyện A đã quyên góp lần lượt là x , y ( kg ; 0 < x , y )
  ⇒ x/6 = y/2 và x + y = 2400
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có :
  x/6 = y/2 = ( x + y )/( 6 + 2 ) = 2400/8 = 300
  ⇒ x/6 = 300 ⇒ x = 300 . 6 = 1800
        y/2 = 300 ⇒ y = 300 . 2 = 600
  Vậy , số gạo và số rau xanh huyện A đã quyên góp lần lượt là 1800 kg , 600 kg .

 2. Gọi x,y(x,y∈N∗) lần lượt là khối lượng gạo và rau xanh.
  Vì huyện A đã huy động được 2400kg bao gồm cả gạo và rau xanh và khối lượng gạo và rau xanh lần lượt tỉ lệ với 6 và 2 nên:
  x6=y2 x+y=2400
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x6=y2=x+y6+2=24008=300
  Do đó:
  x6=300→x=300.6=1800 (TMĐK)
  y2=300→y=300.2=600 (TMĐK)
  Vậy khối lượng gạo và rau xanh lần lượt là: 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )