Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC= 6cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại E. tính EB,EC

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC= 6cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại E. tính EB,EC

Comments ( 1 )

 1. $\text{Xét ΔABC có}$
  $\text{AE là tia phân giác của ΔABC }$
  $\text{⇒$\dfrac{AB}{AC}$=$\dfrac{BE}{EC}$}$
  $\text{⇒$\dfrac{EC}{AC}$=$\dfrac{BE}{AB}$}$
  $\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có}$
  $\text{$\dfrac{EC}{AC}$=$\dfrac{BE}{AB}$=$\dfrac{EC+BE}{AC+AB}$=$\dfrac{7}{11}$}$
  $\text{⇒$\dfrac{EC}{AC}$=$\dfrac{7}{11}$⇒EC=$\dfrac{6×7}{11}$=$\dfrac{42}{11}$}$
  $\text{⇒$\dfrac{EB}{AC}$=$\dfrac{7}{11}$⇒EB=$\dfrac{5×7}{11}$=$\dfrac{35}{11}$}$
  $\text{Vậy EB=$\dfrac{35}{11}$(cm)}$
  $\text{ EC=$\dfrac{42}{11}$(cm)}$
  ________________________________________
  $\text{Sửa BC=7(cm)}$

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-co-ab-5cm-ac-6cm-tia-phan-giac-cua-goc-a-cat-bc-tai-e-tinh-eb-ec

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )