Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mk, cảm ơn Tính giá trị biểu thức: Q=ax+ay-bx-by biết a-b=6; x+y=-16

Toán Lớp 6: Giúp mk, cảm ơn
Tính giá trị biểu thức:
Q=ax+ay-bx-by
biết a-b=6; x+y=-16

Comments ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $Q=ax+ay-bx-by$
  $=(ax+ay)-(bx+by)$
  $=a(x+y)-b(x+y)$
  $=(a-b)(x+y)$
  Với $a-b=6:x+y=-16$ thì
  $Q=(a-b)(x+y)$
  $=6.-16$
  $=-96$
  Vậy với $a-b=6;x+y=-16$ thì $Q=-96$
   

 2. $\text{- Ta có:}$
       $Q=ax+ay-bx-by$
  ⇔ $Q=a(x+y)+b(-x-y)$
  ⇔ $Q=a(x+y)-b(x+y)$
  ⇔ $Q=a.(-16)-b.(-16)$
  ⇔ $Q=-16a+16b$
  ⇔ $Q=16(-a+b)$
  ⇔ $Q=-16(a-b)$
  ⇔ $Q=-16.6$
  ⇔ $Q=-96$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )