Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Trên cạnh Ax và Ấy của góc xAy ,lần lượt B và C sao cho AB = AC. Vẽ tia Bt vuông góc Ax và cắt Ấy ở H. Vẽ tia Cz vuông góc Ấy và cắt Ax

Toán Lớp 7: Trên cạnh Ax và Ấy của góc xAy ,lần lượt B và C sao cho AB = AC. Vẽ tia Bt vuông góc Ax và cắt Ấy ở H. Vẽ tia Cz vuông góc Ấy và cắt Ax ở E. số sánh ∆ABH VÀ ∆AEC

Comments ( 2 )

  1. Xét ΔABH và ΔAEC
    Có: \hatA chung
    AB = AC (gt)
    \hat(ABH) = \hat(ACE) (=90^o)
    ⇒ ΔABH = ΔAEC (g.c.g)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo