Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm $ x $, $ y $, $ z $ thỏa mãn: $ a $) `x/2 = y/3 = z/4` và `x^2 – 2y^2 + z^2 = 8`.

Toán Lớp 7: Tìm $ x $, $ y $, $ z $ thỏa mãn:
$ a $) x/2 = y/3 = z/4 và x^2 – 2y^2 + z^2 = 8.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Từ x/2 = y/3 = z/4
  ⇒ (x^2)/4 = (2y^2)/18 = (z^2)/16
  text{ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:}
  (x^2)/4 = (2y^2)/18 = (z^2)/16 = (x^2 – 2y^2 + z^2)/( 4 – 18 + 16) = 8/2 = 4
  * (x^2)/4 = 4 ⇒ x^2 = 16 ⇒ x = ± 4
  * (y^2)/9 = 4 ⇒ y^2 = 36 ⇒ y = ± 6
  * (z^2)/16 = 4 ⇒ z^2 = 64 ⇒ z = ± 8
  Từ x/2 = y/3 = z/4 ⇒ x , y , z cùng dấu
  Vậy các cặp giá trị (x ; y ; z) cần tìm là: (4 ; 6 ; 8) ; (-4 ; -6 ; -8)
   

 2. Giải đáp: Hình ảnh nhé
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-tim-y-z-thoa-man-a-2-y-3-z-4-va-2-2y-2-z-2-8

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )