Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tìm GTNN của (x+1)(x+2)(x+4)(x+5) . Mong các cao nhân giúp đỡ. Em cảm ơn nhìu.

Toán Lớp 8: Tìm GTNN của (x+1)(x+2)(x+4)(x+5) . Mong các cao nhân giúp đỡ. Em cảm ơn nhìu.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ->A=[(x+1)(x+5)][(x+2)(x+4)]
  ->[x^2+6x+5][x^2+6x+8]
  Đặt x^2+6x=t ->(t+5)(t+8)->t^2 + 13t + 40
  ->t^2 + 2*t*13/2 + 169 / 4 -9/4 ->(t+13/2)^2 – 9/4 >= -9/4 forall x in RR
  Dấu “=” xảy ra <=>t=-13/2.
  Hay khi đó ta có: x^2 + 6x+13/2 =0 -> x= (-6+-sqrt(10))/2
  Hay A_(min)=-9/4 <=> x= (-6+-sqrt(10))/2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+1)(x+2)(x+4)(x+5)
  =[(x+1)(x+5)][(x+4)(x+2)]
  =(x^2+6x+5)(x^2+6x+8)(1)
  Gọi t=x^2+6x+5. Khi đó (1) trở thành:
  t(t+3)
  =t^2+3t
  =t^2+3t+9/4-9/4
  =(t+3/2)^2-9/4
  Với AAx ta có: (t+3/2)^2\ge0
  =>(t+3/2)^2-9/4\ge-9/4
  Dấu = xảy ra khi: (t+3/2)^2=0
  =>t+3/2=0
  =>t=-3/2
  Hay x^2+6x+5=-3/2
  =>x^2+6x+13/2=0
  =>x^2+6x+9-5/2=0
  =>(x+3)^2=5/2
  =>x+3=\sqrt{5/2}
  =>x={-6\pm\sqrt{10}}/2
  Vậy GTN N của biểu thức là -9/4 khi x={-6\pm\sqrt{10}}/2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai