Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm n  Z sao cho 2n – 3 ⋮ n + 1

Toán Lớp 7: Tìm n  Z sao cho 2n – 3 ⋮ n + 1

Comments ( 2 )

 1. Lời giải.
  Điều kiện để phép chia có nghĩa: n\ne-1.
    (2n – 3) ⋮ (n + 1)
  <=>[(2n+2)-5]⋮ (n + 1)
  <=>[2(n+1)-5]⋮ (n + 1)
  Ta có: 2(n+1)⋮ (n + 1) với mọi n khác -1
  Suy ra, để [2(n+1)-5]⋮ (n + 1) thì -5⋮ (n + 1). Mà n∈ZZ nên ta suy ra
  (n+1)∈Ư(-5)={1;-1;5;-5}
  suy ra, n∈{0;-2;4;-6}. 
  Ta thấy tất cả các giá trị trên đều thỏa mãn n\ne-1.
  Vậy n∈{0;-2;4;-6}. 

 2. Giải:
  2n – 3 \vdots n + 1
  -> 2n + 2 – 5 \vdots n + 1
  -> 2(n + 1) – 5 \vdots n + 1
  Mà 2(n + 1) \vdots n + 1
  -> 5 \vdots n + 1 (n ∈ ZZ)
  -> n + 1 ∈ Ư(5) = { 1 ; -1 ; 5 ; -5 }
  -> n ∈ { 0 ; -2 ; 4 ; -6 }
  Vậy n ∈ { 0 ; -2 ; 4 ; -6 }
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )