Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:A=(4-x^2)^2+|y+5|-21

Toán Lớp 7: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:A=(4-x^2)^2+|y+5|-21

Comments ( 2 )

 1. Lời giải.
  A=(4-x^2)^2+|y+5|-21
  Có: (4-x^2)^2≥0 với mọi giá trị của x
         |y+5|≥0 với mọi giá trị của y
  Suy ra, A=(4-x^2)^2+|y+5|-21≥0+0+(-21)=-21
  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases}4-x^2=0\\y+5=0\end{cases}$<=>$\begin{cases}x^2=4=2^2=(-2)^2\\y=0-5\end{cases}.$
  <=>$\begin{cases}\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-2\end{array} \right. \\y=-5\end{cases}.$
  Vậy giá trị nhỏ nhất của A=-21 khi (x;y)∈{(2;-5),(-2;-5)}.
  Lưu ý: với một số thực x bất kì ta luôn có x^2≥0. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x=0.
              với một số thực y bất kì ta luôn có |y|≥0. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi y=0.

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với ∀x,y ta có: (4-x^2)^2\ge0 và |y+5|\ge0
  =>(4-x^2)^2+|y+5|\ge0
  =>A=(4-x^2)^2+|y+5|-21\ge-21
  Dấu = xảy ra khi: (4-x^2)^2=0 và |y+5|=0
  =>4-x^2=0 và y+5=0
  =>x^2=4 và y=-5
  =>x=±2 và y=-5
  Vậy GTNN của A=-21 khi x=±2 và y=5 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh