Toán Lớp 6: Giải giúp em với ạ a)3n+1:9=27 b)3^2×3n=3^7 c)2^2n-3=2×4^3 d)6n+1=6^18:6 e)3n+4×3^2n:81=27^6

Toán Lớp 6: Giải giúp em với ạ
a)3n+1:9=27
b)3^2×3n=3^7
c)2^2n-3=2×4^3
d)6n+1=6^18:6
e)3n+4×3^2n:81=27^6

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và đáp án:
  a, 3n+1:9=27
  <=> 3n+1/9=27
  <=> 3n=27-1/9
  <=> 3n=242/9
  <=> n=242/9 :3
  <=> n=242/9 . 1/3
  <=> n=242/27
  Vậy n=242/27
  b, 3^2 .3n=3^7
  <=> 3n=3^7:3^2
  <=> 3n=3^5
  <=> n=3^5:3
  <=> n=3^4=81
  Vậy n=81
  c, 2^(2n-3)=2.4^3
  <=> 2^(2n-3)=2.2^6
  <=> 2^(2n-3)=2^7
  <=> 2n-3=7
  <=> 2n=7+3
  <=> 2n=10
  <=> n=10:2
  <=> n=5
  Vậy n=5
  d, 6n+1=6^(18:6)
  <=> 6n+1=6^3
  <=> 6n+1=216
  <=> 6n=216-1
  <=> 6n=215
  <=> n=215:6
  <=> n=215/6
  Vậy n=215/6
  e, Bạn xem lại đề mình không rõ.

  Trả lời
 2. a)3n+1:9=27
  =>3n+1=27.9
  =>3n+1=243
  =>3n=243-1
  =>3n=242
  =>n=242:3
  =>n=242/3
  b)3^2×3^n=3^7
  =>3^n=3^7:3^2
  =>3^n=3^7-2
  =>3^n=3^5
  =>n=5
  c)2^2n-3=2×4^3
  =>2^2n-3=2x(2^2)^3
  =>2^2n-3=2×2^6
  =>2^2n-3=2^7
  =>2n-3=7
  =>2n=7+3
  =>2n=10
  =>n=10:2
  =>n=5
  d)6^n+1=6^18:6
  =>6^n+1=6^18-1
  =>6^n+1=6^17
  =>n+1=17
  =>n=17-1
  =>n=16
  e)

  toan-lop-6-giai-giup-em-voi-a-a-3n-1-9-27-b-3-2-3n-3-7-c-2-2n-3-2-4-3-d-6n-1-6-18-6-e-3n-4-3-2n

  Trả lời

Viết một bình luận