Toán Lớp 7: Tìm x a, -5/4-x=-1/4. B,-2/3+(x+1/2)=-5/3. C,(-3/4-x)-2/3=-1/3. D, 1/2 :x +-3/4=-5/4. E, -4/3 +1/3×(x-3/2)=2/3.

Toán Lớp 7: Tìm x a, -5/4-x=-1/4. B,-2/3+(x+1/2)=-5/3. C,(-3/4-x)-2/3=-1/3. D, 1/2 😡 +-3/4=-5/4. E, -4/3 +1/3×(x-3/2)=2/3. MK ĐANG CẦN GẤP ,MONG MN GIÚP MK

TRẢ LỜI

 1. a) -5/4 – x = -1/4
               x = -5/4 – (-1/4)
                x = -1
  ————————————
  b) -2/3 + (x + 1/2) = -5/3
                   ( x + 1/2) = -5/3 – (-2/3)
                     x+ 1/2 = -1
                     x          = -1 – 1/2
                     x          = -3/2
   ——————————————————————-
  c) (-3/4 – x) – 2/3 = -1/3
        ( -3/4 – x)       = -1/3 + 2/3
        -3/4 – x          = 1/3
                  x          =-3/4 – 1/3
                    x      =-13/12
  ———————————————————-
  d) 1/2 : x + \frac{-3}{4} = -5/4
   1/2 : x                          = -5/4 – \frac{-3}{4}
   1/2 : x                           = -1/2
            x                         = 1/2 : (-1/2)
             x                        =-1
  ————————————————————-
  e) -4/3 + 1/3 . ( x – 3/2) = 2/3
                   1/3 . ( x – 3/2)= 2/3 – (-4/3)
                    1/3 . ( x – 3/2)= 2
                            ( x – 3/2) = 2 : 1/3
                            x – 3/2 = 6
                             x       = 6 + 3/2
                             x       = 15/2

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, -5/4-x=-1/4
  ⇔ -x = -1/4 + 5/4
  ⇔ -x = 4/4
  ⇔ x = -4/4
  Vậy x = -4/4
  b, -2/3+(x+1/2)=-5/3
  ⇔ x + 1/2 = -5/3 + -2/3
  ⇔ x + 1/2 = -3/3
  ⇔ x = -3/3 – 1/2
  ⇔ x = -3/2
  Vậy x = -3/2
  c, (-3/4-x)-2/3=-1/3
  ⇔ -3/4-x = -1/3 + 2/3
  ⇔ -3/4-x = 1/3
  ⇔ -x = 13/12
  ⇔ x = -13/12
  Vậy x = -3/12
  d, 1/2 : x + (-3/4) = -5/4
  ĐKXĐ : x \ne 0
  ⇔ 1 : 2x + (-3/4) = -5/4
  ⇔ 2/(4x) + ((-3x)/(4x)) = (-5x)/(4x)
  ⇔ 2 – 3x = – 5x
  ⇔ -3x = -5x – 2
  ⇔ 2x = -2
  <=> x = -1(TM)
  Vậy x = 1
  e, -4/3 + 1/3(x-3/2)=2/3
  ⇔ 1/3(x-3/2) = 2
  ⇔ x – 3/2 = 6
  ⇔ x = 15/2
  Vậy x = 15/2

  Trả lời

Viết một bình luận