Toán Lớp 7: Thu gọn đa thức `A=x^5y−2xy^5+x^5y^5−xy+2−5x^5y+5xy^5−3/2x^5y^5+3xy−2`

Toán Lớp 7: Thu gọn đa thức
 A=x^5y−2xy^5+x^5y^5−xy+2−5x^5y+5xy^5−3/2x^5y^5+3xy−2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Thu gọn đa thức `A=x^5y−2xy^5+x^5y^5−xy+2−5x^5y+5xy^5−3/2x^5y^5+3xy−2`”

 1. $\text {·Thu gọn đa thức:}$
  A= x^5y-2xy^5+x^5y^5-xy+2-5x^5y+5xy^5-(3)/(2)x^5y^5+3xy-2
  A= (x^5y-5x^5y)+(-2xy^5+5xy^5)+(x^5y^5-3/2x^5y^5)+(-xy+3xy)+(2-2)
  A= -4x^5y+3xy^5-1/2x^5y^5+2xy
  $\text {@lamtung2007}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  =−4x^5y+3xy^5−1/2x^5y^5+2xy.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  A=x^5y−2xy^5+x^5y^5−xy+2−5x^5y+5xy^5−3/2x^5y^5+3xy−2
  =(x^5y−5x^5y)+(−2xy^5+5xy^5)+(x^5y^5−3/2x^5y^5)+(−xy+3xy)+(2−2)
  =−4x^5y+3xy^5−1/2x^5y^5+2xy.

  Trả lời

Viết một bình luận