Toán Lớp 7: Thu gọn đa thức `A=x^5y−2xy^5+x^5y^5−xy+2−5x^5y+5xy^5−3/2x^5y^5+3xy−2`

By Phước Bình

Toán Lớp 7: Thu gọn đa thức
 A=x^5y−2xy^5+x^5y^5−xy+2−5x^5y+5xy^5−3/2x^5y^5+3xy−2
Viết một bình luận