Toán Lớp 7: So sánh số hữu tỉ : a, x = 1/-2 và y = -1/3 b, x = -2/3 và y = 0 c, x = -0,125 và y = 1/-8 Giúp mình với ạ ><

By Khánh Ly

Toán Lớp 7: So sánh số hữu tỉ :
a, x = 1/-2 và y = -1/3
b, x = -2/3 và y = 0
c, x = -0,125 và y = 1/-8
Giúp mình với ạ ><

0 bình luận về “Toán Lớp 7: So sánh số hữu tỉ : a, x = 1/-2 và y = -1/3 b, x = -2/3 và y = 0 c, x = -0,125 và y = 1/-8 Giúp mình với ạ ><”

 1. a, x = 1/-2 và y = -1/3
  ta có : x = 1/-2 ⇔ x = -1/2 = -3/6
  y = -1/3 = -2/6
  Vì -3/6 < -2/6
  ⇒ x = 1/-2 > y = -1/3
  b, x = -2/3 và y = 0
  vì -2/3 là số âm
  ⇒ -2/3 < 0
  ⇒ x = -2/3 < y = 0
  c, x = -0,125 và y = 1/-8
  ta có : x = -0,125 = -125/1000 = -1/8
  y = 1/-8 = -1/8
  -1/8 = -1/8
  ⇒ x = -0,125 = y = 1/-8

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có : $x^{}$=$\frac{1}{-2}$=$\frac{-3}{6}$ 
  $y^{}$=$\frac{-1}{3}$=$\frac{-2}{6}$
  mà -3<-2
  ⇒$\frac{-3}{6}$<$\frac{-2}{6}$ 
  ⇒$\frac{1}{-2}$<$\frac{-1}{3}$ 
  ⇒$x^{}$<y
  b) Ta có : $x^{}$=$\frac{-2}{3}$<$\frac{0}{3}$=0=y
  ⇒$x^{}$ <y
  c) Ta có : $x^{}$=-0,125=$\frac{-125}{1000}$=$\frac{-1}{8}$=$\frac{1}{-8}$=y
  ⇒$x^{}$=y

  Trả lời

Viết một bình luận