Toán Lớp 7: so sánh A = 2 mũ 0 + 2 mũ 1+ 2 mũ 2+ -..+ 2 mũ 100 và B = 2 mũ 101

By Phượng Tiên

Toán Lớp 7: so sánh
A = 2 mũ 0 + 2 mũ 1+ 2 mũ 2+ ……+ 2 mũ 100 và B = 2 mũ 101

0 bình luận về “Toán Lớp 7: so sánh A = 2 mũ 0 + 2 mũ 1+ 2 mũ 2+ -..+ 2 mũ 100 và B = 2 mũ 101”

 1. A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + … +2^{100}
  -> 2A = 2^1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^{100} + 2^{101}
  -> 2A – A = (2^1 + 2^2 + 2^3 + … + 2^{100} + 2^{101}) – ( 2^0 + 2^1 + 2^2 + … +2^{100})
  -> A = 2^{101} – 2^0 = 2^{101} -1 < 2^{101}
  -> A < B 

  Trả lời

Viết một bình luận