Toán Lớp 7: Khối 7 của 1 trường THCS hưởng ứng phong trào tham gia mua tăm từ thiện. Ba lớp 7A,7B,7C mua tổng số 180 gói, biết rằng số gói tăm được

By Hoàng Hà

Toán Lớp 7: Khối 7 của 1 trường THCS hưởng ứng phong trào tham gia mua tăm từ thiện. Ba lớp 7A,7B,7C mua tổng số 180 gói, biết rằng số gói tăm được mua tỉ lệ nghịch với 6,5,4. Hãy tính số gói tăm được mua ở mỗi lớp
Giúp mk với nha cảm ơn trc!
Viết một bình luận