Toán Lớp 7: Khối 7 của 1 trường THCS hưởng ứng phong trào tham gia mua tăm từ thiện. Ba lớp 7A,7B,7C mua tổng số 180 gói, biết rằng số gói tăm được

Toán Lớp 7: Khối 7 của 1 trường THCS hưởng ứng phong trào tham gia mua tăm từ thiện. Ba lớp 7A,7B,7C mua tổng số 180 gói, biết rằng số gói tăm được mua tỉ lệ nghịch với 6,5,4. Hãy tính số gói tăm được mua ở mỗi lớp
Giúp mk với nha cảm ơn trc!

TRẢ LỜI

 1. Gọi số tăm của lớp 7a 7b 7c lần
  n lượt là x y z
  x/6 =y/5= z/4 và x+y=180
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nha ta có
  x/6=y/5=z/4=x+y+z/6+5+4=180/15=12
  Suy ra
  X=12×6=72
  Y=12×5=60

  Z=12×4=48
  Vậy số tăm mỗi lớp mua đc lần lượt là 72,60,48(gói tăm)

  Trả lời
 2. $\text{+) Gọi số tăm lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c ( a, b, c ∈ N )}$
  $\text{+) Theo bài ra, ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{\dfrac{1}{6}}$ = $\dfrac{b}{\dfrac{1}{5}}$=$\dfrac{c}{\dfrac{1}{4}}$ và a + b + c = 180}$
  $\text{+) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{6}$ = $\dfrac{b}{5}$=$\dfrac{c}{4}$ = $\dfrac{a+b+c}{\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{4}}$ = $\dfrac{180}{\dfrac{37}{60}}$ = $\dfrac{10800}{37}$}$
  $\text{⇒$\begin{cases} \dfrac{a}{\dfrac{1}{6} }=\dfrac{10800}{37} \\\dfrac{b}{\dfrac{1}{5} }=\dfrac{10800}{37}\\\dfrac{c}{\dfrac{1}{4}}=\dfrac{10800}{37}\end{cases}$ ⇒ $\begin{cases} a=\dfrac{1800}{37}\\b=\dfrac{2160}{37}\\c=\dfrac{2700}{37} \end{cases}$}$
  $\text{Vậy…}$

  Trả lời

Viết một bình luận