Toán Lớp 7: I. Đại số: 1. Viết công thức cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. 2. Viết công thức giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3. Viết các công t

Toán Lớp 7: I. Đại số:
1. Viết công thức cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
2. Viết công thức giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
3. Viết các công thức: Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương.
4. Nêu định nghĩa và tính chất của tỉ lệ thức.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: I. Đại số: 1. Viết công thức cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. 2. Viết công thức giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 3. Viết các công t”

 1. 1. Cộng: x+y=a/m+b/m=(a+b)/m

  Trừ : x-y=a/m-b/m=(a-b)/m

  Nhân: x.y=a/b.c/d=(a.c)/(b.d)

  Chia: x÷y=a/m÷b/m=a/m.m/b=(a.m)/(m.b)

  2. |x|=xnếu x > 0 hoặc x = 0

  |x|=-x nếu x
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1)\\+)\dfrac{a}{n}+\dfrac{b}{n}=\dfrac{a+b}{n}\\+)\dfrac{a}{n}-\dfrac{b}{n}=\dfrac{a-b}{n}\\+)\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}=\dfrac{ac}{bd}\\+)\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c}\\2)\\|x|=\begin{cases} x :nếu x\geq 0\\x=-x: nếu x<0 \end{cases}\\3)\\+)(\dfrac{a}{b})^m .(\dfrac{a}{b})^n=(\dfrac{a}{b})^{m+n}\\+)(\dfrac{a}{b})^m:(\dfrac{a}{b})^n=(\dfrac{a}{b})^{m-n}\\+)(a^m)^n=a^{m.n}\\+)a^m .b^m=(ab)^m\\+)\dfrac{a^m}{b^m}=(\dfrac{a}{b})^m\\4)\\\text{Tỉ lệ thức là 1 đẳng thức được viết dưới dạng}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\\\text{Tính chất}\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\Rightarrow ad=bc$

Viết một bình luận