Toán Lớp 7: Học sinh ba lớp 7 phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh, lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp

Toán Lớp 7: Học sinh ba lớp 7 phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh, lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết số cây tỉ lệ với số học sinh

TRẢ LỜI

 1. Gọi số cây ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt phải trồng là x, y ,z ( cây )
  => x/32 = y/28 = z/36
  Đặt x/32 = y/28 = z/36 = k ( k ∈ Q )
  ⇒ x = 32k
      y = 28k
      z = 36k
  mà x + y + z = 24
  ⇒ 32k + 28k + 36k = 24
  ⇒ 96k = 24
  ⇒ k = 1/4
  Suy ra : x = 8
               y = 7
               z = 9
  Vậy ….
   

  Trả lời
 2. Gọi số cây ba lớp 7A, 7B, 7C phải trồng lần lượt là a,b,c (cây)
  -> a + b + c = 24
  a,b,c tỉ lệ với 32,28,36
  Ta có:
  \frac{a}{32} = \frac{b}{28} = \frac{c}{36} = \frac{a + b + c}{32 + 28 + 36} = \frac{24}{96} = \frac{1}{4}
  $\begin{cases} a = 32 . \frac{1}{4} = 8\\b = 28 . \frac{1}{4} = 7\\c = 36 . \frac{1}{4} = 8\end{cases}$
  => Vậy số cây ba lớp là: 8,7,9
  CUS

  Trả lời

Viết một bình luận