Toán Lớp 7: Hết điểm rồi Tính nhanh nha a) ( $\frac{-1}{4}$ ) . ( 6$\frac{2}{11}$ ) + 3$\frac{9}{11}$ . ( $\frac{-1}{4}$ ) b) 15$\frac{2}{3}$ . (

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 7: Hết điểm rồi Tính nhanh nha
a) ( $\frac{-1}{4}$ ) . ( 6$\frac{2}{11}$ ) + 3$\frac{9}{11}$ . ( $\frac{-1}{4}$ )
b) 15$\frac{2}{3}$ . ( $\frac{-1}{5}$ ) + 9$\frac{2}{3}$ . ( $\frac{-1}{5}$ )
c) 15$\frac{3}{4}$ . $\frac{-1}{3}$ + 14$\frac{1}{4}$ . ( $\frac{-1}{3}$ )

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Hết điểm rồi Tính nhanh nha a) ( $\frac{-1}{4}$ ) . ( 6$\frac{2}{11}$ ) + 3$\frac{9}{11}$ . ( $\frac{-1}{4}$ ) b) 15$\frac{2}{3}$ . (”

 1. a) (-1/4) . (6 2/11) + 3 9/11 . (-1/4)
  = (-1/4) . (6 2/11 + 3 9/11)
  = (-1/4) . 10
  = -5/2
  ______________________________________
  b) 15 2/3 . (-1/5) + 9 2/3 . (-1/5)
  = (-1/5) . (15 2/3 + 9 2/3)
  = (-1/5) . 76/3
  = -76/15
  _______________________________________
  c) 15 3/4 . (-1/3) + 14 1/4 . (-1/3)
  = (-1/3) . (15 3/4 + 14 1/4)
  = (-1/3) . 30
  = -10

  Trả lời
 2. a)
  ((-1)/4).(6\frac{2}{11})+39/11.((-1)/4)
  =((-1)/4).(6\frac{2}{11}+3\frac{9}{11})
  =-0,25xx10
  =-2,5
  b)
  152/3.((-1)/5)+92/3.((-1)/5)
  =((-1)/5).(15\frac{2}{3}+9\frac{2}{3})
  =-1/5xx76/3
  =-76/15
  c)
  153/4.((-1)/3)+141/4.((-1)/3)
  =((-1)/3).(15\frac{3}{4}+14\frac{1}{4})
  =((-1)/3).30
  =-10

  Trả lời

Viết một bình luận