Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Giúp với!!!!!!!!!!!!!!! Tìm x thuộc Z để biểu thức a) P = 9 – 2 | 2x – 3 | đạt GTLN b) Q= | x – 2 | + | x – 8 | đạt GTNN

Toán Lớp 7: Giúp với!!!!!!!!!!!!!!!
Tìm x thuộc Z để biểu thức
a) P = 9 – 2 | 2x – 3 | đạt GTLN
b) Q= | x – 2 | + | x – 8 | đạt GTNN

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a) Vì $|2x-3|$ $\geq0$ với mọi x
    ⇒ $-|2x-3|$ $\leq0$ với mọi x
    ⇒ $9-|2x-3|$ $\leq9$ với mọi x
    hay $P\leq9$ 
   Dấu ” = ” xảy ra ⇔ $2x-3=0$ ⇔ $2x=3$ ⇔ $x=\frac{3}{2}$ 
   Vậy $maxP=9$ ⇔ $x=\frac{3}{2}$
   b) Ta có: $Q=|x-2|+|x-8|=|x-2|+|8-x|$ $\geq$ $|x-2+8-x|$ $=|6|$ $=6$
    Dấu ” = ” xảy ra ⇔ $(x-2)(8-x)$ $\geq0$ 
   +) TH1: $\left \{ {{x-2\ge0} \atop {8-x\ge0}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{x\ge2} \atop {8\ge x}} \right.$ 
    ⇔ $\left \{ {{x\ge2} \atop {x\le8}} \right.$ ⇔ $2\leq$ $x$ $\leq8$ 
   +) TH2: $\left \{ {{x-2\leq0} \atop {8-x\leq0}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{x\leq2} \atop {8\leq x}} \right.$ 
    ⇔ $\left \{ {{x\leq2} \atop {x\ge8}} \right.$ ( vô lý )
   Vậy $minQ=6$ ⇔ $2\leq$ $x$ $\leq8$ 

 2. Gửi bạn. Chúc bạn học tốt!!!
  toan-lop-7-giup-voi-tim-thuoc-z-de-bieu-thuc-a-p-9-2-2-3-dat-gtln-b-q-2-8-dat-gtnn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hồng