Toán Lớp 7: giúp tớ câu này với Bài 1:Tính giá trị của biểu thức: 2×2 – 5x + 2 tại x = -1 và tại Bài 2 Tính tích của các đơn thức sau rồi xác địn

Toán Lớp 7: giúp tớ câu này với
Bài 1:Tính giá trị của biểu thức: 2×2 – 5x + 2 tại x = -1 và tại
Bài 2 Tính tích của các đơn thức sau rồi xác định hệ số và bậc của tích tìm được
1/2xy^2;-3xyz;2x^2z

TRẢ LỜI

 1. Bài 1:
  Thay x=-1 vào biểu thức ta có:
     2x^2 – 5x + 2 = 2. (-1)^2 – 5.(-1) + 2
  =2 + 5 + 2 = 9
   Thay x=1/2 vào biểu thức ta có:
   2. (1/2)^2 – 5. 1/2 + 2 = 1/2 – 5/2 + 2 = -2+2=0
  Bài 2:
  Ta có: 1/2xy^2 . (-3)xyz . 2x^2z
  = (-3. 1/2 .2) . (x.x.x^2) . (y^2.y) . (z.z)
  = -3x^4y^3z^2
   Hệ số: -3
   Bậc: 9
       
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  Thay x=-1 vào biểu thức ta có:
  2.(-1)^2-5.(-1)+2
  =2.1+5+2
  =2+5+2
  =9
  Thay x=1/2 vào biểu thức ta có:
  2.(1/2)^2-5. 1/2+2
  =2. 1/4-5/2+2
  =1/2-5/2+2
  =0
  Vậy biểu thức có giá trị là 9 khi x=-1 và là 0 khi x=1/2
  2)
  Tích của các đơn thức là:
  (1/2xy^2)(-3xyz)(2x^2z)
  =(1/2*-3*2)(x x x^2)(y^2y)(zz)
  =-3x^4y^3z^2
  Hệ số: -3
  Bậc: 9
   

  Trả lời

Viết một bình luận