Toán Lớp 6: Giải hộ mình 3 bài A) 20 – 2⁴.x = 4 B)8. ( X – 25) -157= 3³-3² C)12x + 3x = 135 Dấu chấm là nhân nha

Toán Lớp 6: Giải hộ mình 3 bài
A) 20 – 2⁴.x = 4
B)8. ( X – 25) -157= 3³-3²
C)12x + 3x = 135
Dấu chấm là nhân nha

TRẢ LỜI

 1. a,
  20 – 2^4 . x = 4
  => 2^4 . x = 20 – 4
  => 16 . x = 16
  => x = 16 : 16
  => x = 1
  Vậy x = 1
  b,
  8 . (x – 25) – 157 = 3^3 – 3^2
  => 8 . (x – 25) – 157 = 18
  => 8 . (x – 25) = 18 + 157
  => 8 . (x – 25) = 175
  => x – 25 = 175 : 8
  => x – 25 = 21,875
  => x = 21,875 + 25
  => x = 46,875
  Vậy x = 46,875
  c,
  12x + 3x = 135
  => (12 + 3) . x = 135
  => 15 . x = 135
  => x = 135 : 15
  => x = 9
  Vậy x = 9

  Trả lời
 2.  a)20-2^4.x=4
            2^4.x=20-4
           2^4.x=16
           2^4.x=2^4
                  x=2^4 : 2^4
                  x=1
  Vậy x=1
  b)8(x-25)-157=3^3-3^2
     8(x-25)-157=27-9
     8(x-25)-157=18
     8(x-25)=18+157
     8(x-25)=175
        x-25=175 : 8
        x-25=(175)/8
        x=(175)/8 + 25
        x=(175)/8 +(200)/8
        x=(375)/8
  Vậy x=(375)/8
  c)12x+3x=135
     (12+3).x=135
     15x=135
          x=135 : 15
          x=9
  Vậy x=9

  Trả lời

Viết một bình luận