Toán Lớp 7: 2, 13 x 87 + 42/13 x 88 + 29 – 115 x 89 + 3/115 x 88 -118

Toán Lớp 7: 2, 13 x 87 + 42/13 x 88 + 29 – 115 x 89 + 3/115 x 88 -118

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \frac{13.87+42}{13.88+29}-\frac{115.89+3}{115.88+118}
  =\frac{13.87+39+3}{13.88+26+3}-\frac{115.89+3}{115.88+115+3}
  =\frac{13.90+3}{13.90+3}-\frac{115.89+3}{115.89+3}
  =1-1
  =0

  Trả lời

Viết một bình luận