Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Giúp mình với hai góc tương ứng là gì hai cạnh tương ứng là gì cho một số VD

Toán Lớp 7: Giúp mình với
hai góc tương ứng là gì
hai cạnh tương ứng là gì
cho một số VD

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. Là hai góc của hai tam giác khác nhau. Hai góc đó bằng nhau và nằm trong hai tam giác bằng nhau
  2. -hai cạnh tương ứng là hai cạnh của hai tam giác khác nhau. Hai cạnh đó bằng nhau và nằm trong hai tam giác bằng nhau
  XIN HAY NHẤT

 2. hai góc tương ứngLà hai góc của hai tam giác khác nhau. Hai góc đó bằng nhau và nằm trong hai tam giác bằng nhau
  hai cạnh tương ứnghai  là hai cạnh của hai tam giác khác nhau. Hai cạnh đó bằng nhau và nằm trong hai tam giác bằng nhau
  VD    xét tam giác ABC và tam giác XYZ
  ta có    A=X
             B=Y
            C=Z
            AB=XY
            BC=YZ
              CA=ZX
  =>ABC=XYZ
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo